Paragrafer i dyrevelferdsloven som er særlig relevante for hest:

Klikk på paragrafene § for nøyaktig ordlyd.

§ 3  Generelt om behandling av dyr

Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.

§ 5 Varsling

Alle som tror at et dyr blir mishandlet eller vanskjøttet, skal varsle politiet eller Mattilsynet.

Trykk HER for Mattilsynets bekymringsmelding.

§ 6 Kompetanse og ansvar

Alle som eier eller jobber med dyr, må ha den rette kompetansen

§ 15 Bygninger, gjerder og andre mindre innretninger

Bygninger og gjerder skal konstrueres og holdes ved like slik at dyr ikke utsettes for fare for unødige påkjenninger. Det skal ikke brukes piggtrådgjerder.

§ 22 Generelle vilkår for hold av dyr

Dyr skal bare holdes hvis de kan tilpasse seg holdet på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte.

§ 23 Dyrs levemiljø

Dyreeier skal sikre at dyr holdes i miljø som gir god velferd ut fra artstypiske og individuelle behov, herunder gi mulighet for stimulerende aktiviteter, bevegelse, hvile og annen naturlig atferd.

Dyrs levemiljø skal fremme god helse og bidra til trygghet og trivsel.

§ 24 Tilsyn og stell

Dyreeier skal sikre at dyr får godt tilsyn og stell, og sørge for at fôr, beite og vann er av god kvalitet, dekker dyrets behov for næring og væske og fremmer god helse og velferd.

§ 26 Trening, fremvisning, underholdning og konkurranser

Den som trener dyr og den som bruker dyr til fremvisning, underholdning og konkurranser samt arrangør for slike aktiviteter, skal påse at dyr:

  • er i stand til å gjennomføre aktiviteten uten å bli utmattet eller skadet
  • ikke utsettes for eller er påvirket av midler eller behandling som kan gjøre aktiviteten dyrevelferdsmessig uforsvarlig
  • ikke med hensikt påføres frykt, skade eller unødige påkjenninger og belastninger

jobber…
Flott! Du står på lista.
Scroll to Top